ENGLISH SPEAKING
(เน้นทักษะการพูดคุย)

Speaking Class

  • สำหรับผู้เรียนที่ต้องการมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ
  • สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการสมัครงาน
  • บรรยากาศการเรียนที่สนุก เพิ่มโอกาสในการพูดภาษาอังกฤษ
  • ฝึกให้ใช้เวลาในการคิดให้สั้นลง และตอบโต้ได้ไวขึ้น
  • สำหรับผู้เรียนที่มีทักษะการอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ ที่ดีกว่าการพูดและการทำความเข้าใจ

รายละเอียดคอร์สเรียน

F.A.Q.

คำถามที่พบบ่อย

จะมีการให้คะแนนในการเข้าเรียน 80% หลังจากการสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตร

Scroll to Top